AEGRO

Doradzamy najlepszym

O nas
O NAS

ZESPÓŁ

Zespół Aegro to grupa młodych, dobrze wykształconych i kompetentnych osób, które wspomagają przedsiębiorców oferując szeroko pojmowane doradztwo gospodarcze i pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Jesteśmy elastycznym zespołem, który z niezmiennie wysokim zaangażowaniem podchodzi do każdego prowadzonego projektu.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie na polu doradztwa biznesowego, gospodarczego oraz finansowego. Możemy pochwalić się wieloma sukcesami w zakresie pozyskiwania środków na finansowanie nowych inwestycji. Dla naszych klientów skutecznie pozyskujemy także fundusze unijne, które pozwalają na dynamiczny rozwój ich firm.

KOMPETENCJE

Wiemy co gwarantuje sukces przedsięwzięcia, dlatego kompleksowo wspieramy naszych klientów nie tylko podczas wypełniania wniosków. Pozyskiwanie środków z funduszy unijnych to wieloetapowy proces wymagający odpowiedniego przygotowania. Aegro wspiera przedsiębiorców na wszystkich etapach, służąc fachowym doradztwem i pomocą przy kompletowaniu wymaganej dokumentacji.

Dysponujemy wszechstronnym zespołem, w którego skład wchodzą doradcy z zakresu aktywizacji i rozwoju terenów wiejskich, doradcy d.s. Unii Europejskiej, doradcy podatkowi i wielu innych. W podejmowanych działaniach mamy zawsze na uwadze dobro naszych klientów, którzy doceniają nasze zaangażowanie niezmiennie od …….lat. Liczby mówią same za siebie:

92%

skuteczność w pozyskiwaniu funduszy z UE

30%

wzrost liczby klientów w porównaniu z poprzednim rokiem

7,2mln zł

łączna kwota środków, jakie udało nam się pozyskać dla naszych klientów

45

liczba aktualnie prowadzonych projektów

Partnerzy
Prisma
Prisma
Prisma
Prisma
Prisma
Prisma

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2012

Działania

„Modernizacja gospodarstwa rolnych" - wsparcie mogą otrzymać Beneficjenci prowadzący zarobkową działalność rolniczą w zakresie pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej (z wyłączeniem produkcji leśnej i rybnej).

„Restrukturyzacja małych gospodarstw” – wsparcie na rozwój małego gospodarstwa rolnego, pomoc w postaci grantu „start-up” .Warunkiem przyznania pomocy jest przedstawienie i realizacja planu operacyjnego, który zapewni rentowność nowej działalności.

„Premia dla młodych rolników” – pomoc na rozpoczęcie prowadzenia samodzielnego gospodarstwa rolnego, jest to pomoc w postaci premii „start-up”. Warunkiem przyznania pomocy jest przedstawienie i realizacja biznesplanu dotyczącego rozwoju gospodarstwa.

„Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” - dofinansowanie operacji realizowanych przez przedsiębiorców, którzy zaopatrują się w surowce na podstawie umów długoterminowych, zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne. Pomoc może być również przyznana na projekty dotyczące poprawy efektywności korzystania z energii.

„Tworzenie grup producentów” - roczne płatności, w trakcie pierwszych pięciu lat funkcjonowania nowopowstałych grup producentów rolnych.

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” - wsparcie operacji dotyczących rozwijania i poprawy infrastruktury handlowej, w tym: budowa lub modernizacja targowisk, budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług.

„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” - Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez udzielanie pomocy na utworzenie nowych przedsiębiorstw prowadzących działalność pozarolniczą na obszarach wiejskich.

„Rozwój przedsiębiorczości” - pomoc ma charakter dofinansowania operacji dotyczącej rozwoju mikro –i małych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Preferowane będą operacje realizujące rozwiązania innowacyjne.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet II

Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Celem priorytetu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększenie inwestowania w kapitał ludzki przedsiębiorstw oraz poprawa jakości i dostępności usług szkoleniowo-doradczych wspierających rozwój przedsiębiorczości.

Poddziałanie 2.1.1 - Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

Priorytet IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Celem jest :

  • tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych,
  • wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej,

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 8.1

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (e-usługa), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro- i mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Działanie 8.2

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2

Dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na wdrożenie elektronicznych rozwiązań biznesowych B2B. Działanie pozwala na stworzenie i zintegrowanie systemów informatycznych w otoczeniu przedsiębiorstwa.

Programy Regionalne

Zakres usług:

1.Pozyskiwanie i obsługa funduszy unijnych 2.Doradztwo przy realizacji i rozliczaniu projektów

Oprócz pięciu programów funkcjonujących na poziomie krajowym istnieją także programy dla każdego województwa, a zatem szesnaście Regionalnych Programów Operacyjnych. 16 RPO stanowi przykład znaczącej decentralizacji zarządzania procesami rozwojowymi. Takie rozwiązanie ma na celu identyfikowanie potrzeb na jak najniższym szczeblu, tak, aby działania zawarte w Regionalnych Programach Operacyjnych odpowiadały planom rozwoju każdego województwa z osobna. Samorządy województw otrzymały szerokie kompetencje związane z przygotowaniem i realizacją RPO.

Kluczową rolę w zarządzaniu i wdrażaniu RPO pełnią zarządy województw jako instytucje zarządzające programami (IZ), które odpowiadają za przygotowanie i realizację RPO, w tym za ocenę i wybór projektów do dofinansowania, dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów, kontrolę projektów, monitorowanie i ewaluację realizacji programu. Ponadto IZ wydają wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzą działania promocyjno-informacyjne.

Inwestycje, na które pozyskujesz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, musisz zrealizować na terenie danego województwa. Priorytety w poszczególnych Regionalnych Programach Operacyjnych są do siebie zbliżone. Zazwyczaj w ich ramach możesz pozyskać dofinansowanie na inwestycje związane ze zdrowiem, edukacją, rozwojem miast, turystyką, społeczeństwem informacyjnym, promocją regionu. Zawsze też odnajdziesz tam priorytet dotyczący rozwoju firm, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Referencje
Prisma

Vodio dignissimos ducimus qui blanditiis praes voluptatum deleniti atque corrupti quos quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate.

Amanda Cyrus
Awesomeness LLC, Florida
Prisma

Vodio dignissimos ducimus qui blanditiis praes voluptatum deleniti atque corrupti quos quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate.

Roger Miguel
Awesomeness LLC, Florida
Prisma

Vodio dignissimos ducimus qui blanditiis praes voluptatum deleniti atque corrupti quos quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate.

Elisha Canter
Awesomeness LLC, Florida
Kontakt

ul. Broniewskiego 4/42
87-100 Toruń
+48 883 499 033

biuro@aegro.eu Daria: +48 883 499 033 Krzysztof: +48 602 386 451
© 2013 AEGRO.EU